Manuskriptanvisninger DTT (rev 2014)

Manuskriptanvisninger DTT (rev 2014)

Manuskripter til Dansk Teologisk Tidsskrift fremsendes elektronisk i Word-format til DTTs redaktør Bo Kristian Holm (email: teobh@cas.au.dk).


Hele manuskriptet inkl. noter må, hvis ikke andet er aftalt, højst have et omfang på 46.000 anslag inkl. mellemrum. Alle sider forsynes med sidetal og der benyttes fodnoter (se under opsætning). Hver artikel indledes med et abstract på engelsk, der højst må være på 150 ord. Det er forfatterens ansvar, at dette summary er på korrekt engelsk.

Derudover angives efter artiklen en række key-words på engelsk. Disse adskilles med tankestreger. Se venligst praksis fra 2007/1.


På manuskriptets første side anføres forfatterens stilling, evt. akademisk grad, fulde navn, samt institution (som trykkes under artiklens overskrift). Derudover angives en adresse samt telefonnummer og email-adresse.


Artikler, der indsendes med henblik på at blive optaget i Dansk Teologisk Tidsskrift, må ikke have været offentliggjort andetsteds på dansk eller være indsendt til andre tidsskrifter eller blade med henblik på offentliggørelse på dansk.


Efter modtagelsen videresendes artiklerne til peer-review, og forfatteren modtager efterfølgende besked om, hvorvidt artiklen kan antages umiddelbart, efter revision eller må afvises. 

Opsætning:
Artiklerne skrives med 12 pkt. typer og inddeles i et passende antal afsnit, der adskilles med op til to overskriftsniveauer:


1. niveau: To linjeskift før. Kan nummeres (med latinske tal).
2. niveau: Kursiv. Et linjeskift før. Ingen nummerering.


Notehenvisninger anbringes umiddelbart efter tegnet (punktum, komma etc.). Illustrationer kan kun bringes efter forudgående aftale. Undgå brug af funktionen "Indsæt symbol". Ved brug af særtegn (fx græsk og hebraisk) anvendes i stedet en egnet font. Navnet på den anvendte font skal opgives ved indsendelse af artiklen.

Citater over 2,5 linjer markeres med indryk. Kildereference anføres første gang med fuld angivelse i note, anden gang i forlængelse af citatet og før punktum i parentes: (Forfatter år, side).

Forkortelser i citater markeres med ”…”. Undgå parenteser eller klammer.

Anførselstegn: Brug generelt dobbelte anførselstegn (”…”). Enkelte anførselstegn (’…’) anvendes kun i citater.

I fodnoter placeres citater efter kildereference.


Undgå et overforbrug af noter. Da der ikke anvendes bibliografier efter artiklerne, skal litteraturangivelser anføres i noter efter nedenstående retningslinjer.Monografier
1. gang: Oswald Bayer, Martin Luthers Theologie. Eine Vergegenwärtigung (Tübingen: Mohr Siebeck 2003), 34. Ved monografier, der samtidigt indgår i en serie: Hanna Roose, Eschatologische Mitherrschaft. Entwicklungslinien einer urchristlichen Erwartung, NTOA 54 (Göttingen/Fribourg: Vandenhoeck & Ruprecht/Academic Press 2004).
2. gang: a) Hvis det alene drejer sig om henvisning til side, da i brødtekst: (Bayer 2003, 67) - b) Ved citater i fodnote: Bayer (2003), 67: " ... ".

Ved flere forfattere nævnes forbindes disse med ”&”.

Ved forlagssamarbejde forbindes steder og forlag med ”/” uden mellemrum (jf. ovenfor).

Antologibidrag
1. gang: Heikki Räisänen, "Jødedommen hos Paulus og i Qumran", Den nye Paulus og hans betydning, red. Troels Engberg-Pedersen (København: Gyldendal 2003), 83-119.
2. gang: a) I brødtekst: (Räisänen 2003, 92) - b) Ved citater i fodnote: Räisänen (2003), 92: " ... ".
*) Hvis der første gang tillige henvises til et konkret sidetal, angives det på følgende måde: Heikki Räisänen, "Jødedommen hos Paulus og i Qumran", Den nye Paulus og hans betydning, red. Troels Engberg-Pedersen (København: Gyldendal 2003), 83-119 (95).
Ved flere redaktører nævnes højst to navne forbundet med ”&”. Er der flere end to redaktører af et samleværk nævnes den første efterfulgt af et "m.fl.".

Tidsskriftsartikler
1. gang: Ingolf U. Dalferth, "Umsonst. Vom Schenken, Geben und Bekommen", StTh 59 (2005), 83-103
2. gang: a) I brødtekst (Dalferth 2005, 100) - b) Ved citater i fodnote: Dalferth (2005), 100: " ... "
*) Hvis der første gang tillige henvises til et konkret sidetal, angives det på følgende måde: Ingolf U. Dalferth, "Umsonst. Vom Schenken, Geben und Bekommen", StTh 59 (2005), 83-103 (99). 

Upublicerede kilder

1. gang: Katrine Frøkjør Baunvig, Forsamlingen først. N.F.S. Grundtvigs og Émile Durkheims syn på fællesskab (Aarhus Universitet: upubliceret ph.d.-afhandling 2013).

2. gang: a) I brødtekst (Baunvig 2013) – b) Ved citater i fodnote: Baunvig (2013), 77: ”…”.

Elektroniske kilder

”The gospel arcording to Ikea”,  http://www.theguardian.com/g2/story/0,3604,336379,00.html (besøgt 01.09.14).


Andre litteraturformer

Ved andre litteraturformer anvendes ovenstående som skabelon.

Referenceliste

Ved flere referencer i samme note separeres disse med semikolon.

Forkortelser

Ved bibelhenvisninger benyttes almindelige forkortelser, fx 4 Mos 24,8,-25,7. Jf. forkortelseslisten i Bibelen (1992). Andre forkortelser anvendes i overensstemmelse med S. Schwertner, Abkürzungsverzeichnis, Theologische Realenzyklopädie (TRE) eller forkortelseslisten i Die Religion in Geschichte und Gegenwart, 4. udg. (RGG).

Ved forkortelser af danske vendninger bruges kortest muligt form:

for eksempel = fx

med andre ord = mao.

Andre bestemmelser

Forfattere bør af hensyn til peer review undgå formuleringer, der afslører forfatterens identiet (fx ”jf. min afhandling …”.

Korrektur
Forfattere vil kun få én korrektur tilsendt og der må i denne korrektur kun rettes egentlige korrekturfejl. Rettelser mod manuskriptet bør ikke forekomme. Korrekturen returneres til forlaget hurtigst muligt og senest efter 14 dage.

Honorar
Honorar ydes ikke for artikler i DTT, men forfatteren modtager uden beregning 5 frieksemplarer af det pågældende nummer af tidsskriftet. Ønskes flere, kan det ske efter aftale med forlaget