Returret

Ifølge dansk lovgivning har du ret til at fortryde det købte inden 14 dage efter modtagelsen, når du har handlet online.

Der ydes ingen fortrydelsesret på film og musik, såfremt du har brudt forseglingen, medmindre varen er fejlbehæftet.

Hvis du returnerer, skal varen/varerne være i samme stand som ved modtagelsen og ledsaget af din faktura.

Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med returneringen.

Såfremt det returnerede opfylder kravene, vil du inden 14 dage modtage en anvisning af beløbet eller en kreditnota, der modsvarer varernes pris.